PŮJČOVNÍ ŘÁD

I. Všeobecné podmínky

 1. Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajímatel TH-Půjčovna a na straně druhé nájemce, který je takto označen ve smlouvě (dále jenom nájemce).
 2. Nájemce může být každý, kdo předloží dva platné doklady totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz, řidičský průkaz)
 3. Nájemce převzetím pronajatého předmětu uznává, že se pronajatý předmět nalézá v pořádku pro silniční provoz, čistém stavu a nevykazuje žádné poruchy či jakékoliv poškození. Jakékoliv doplňkové úpravy nájemcem se zakazují (polepy, vrtání, šroubování, apod.). V případě zjištění těchto nedostatků, bude pronajímatel požadovat úhradu v plné výši poškození-zapůjčené věci.
 4. Nájemce potvrzuje podpisem smlouvy a půjčovního řádu i převzetí kompletních dokumentů a vyzvednutí klíčů patřících k předmětu pronájmu.

II. Použití pronajatého předmětu

 1. Nájemce se zavazuje k tomu, že o pronajatý předmět bude řádně pečovat a ošetřovat jej a vždy zabezpečí pronajatý předmět proti krádeži.

III. Cena nájmu, záloha, poplatky a kauce

 1. Aktuální denní sazby pronájmu jsou k dispozici na internetových stránkách pronajímatele.
 2. Při převzetí pronajatého předmětu je nájemce povinen složit kauci, která bude po ukončení nájmu vrácena. V případě prodloužení smlouvy bude navíc stržena úhrada za denní pronájem nad rámec původní smlouvy. V případě poškození pronajatého předmětu nebo jeho ztráty či odcizení, je pronajímatel oprávněn tuto kauci použít na úhradu nákladů spojených s opravou nebo pořízením nového předmětu stejné značky a typu včetně příslušenství.

IV. Doba nájmu a vrácení předmětu

 1. Minimální doba pronájmu jsou 4 dny. 
 2. Pronajatý předmět je nájemce povinen vrátit pronajímateli po uplynutí nájemní doby v jeho otevírací době nebo telefonické domluvě s pronajímatelem na určeném místě.
 3. Prodloužení nájemní doby je možné pouze písemně nebo po telefonické domluvě se souhlasem pronajímatele nejméně však 48 hodin předem.
 4. Pokud předmět nebude vrácen včas dle termínu, zejména pokud zákazník-nájemce nekomunikuje, nezvedá telefon, je pronajímatel oprávněn vedle denního pronájmu účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý započatý den držení předmětu. Pronajímatel v tomto případě má i právo na plnou náhradu škody.
 5. Při porušení smluvních podmínek nájemcem je pronajímatel oprávněn k okamžité výpovědi smlouvy.
 6. Nájemce po celou dobu nájmu až do jeho řádného skončení ručí za všechny vzniklé škody v plné výši. 
 7. Nájemce ručí v plné výši za pronajatý předmět až do doby jeho faktického vrácení – převzetí pronajímatelem i mimo dobu pronájmu uvedenou ve smlouvě.
 8. Nájemce je povinen vrátit pronajatý předmět v době a na místo určené ve smlouvě. Předmět musí být řádně vyčištěn. V případě nedodržení bude z vratné kauce stržena částka: slabé znečištění - 150,- Kč; silné znečištění - 300,- Kč (olej, bláto, písek, lepidla, barvy, apod.) V případě ztráty klíče od zapůjčené věci bude z vratné kauce stržena částka 150,-Kč.
 9. Nebude-li vrácen pronajatý předmět ve stanovený den je pronajímatel oprávněn neprodleně informovat Policii ČR a považovat nevrácení za krádež.

V. Stav pronajatého předmětu

 1. Pronajímatel předává nájemci předmět pronájmu v technickém stavu odpovídajícím provozu na pozemních komunikacích včetně příslušenství pro jeho používání.

VI. Ručení nájemce

 1. Nájemce ručí za všechny jím vzniklé právní, finanční, hmotné a další újmy a škody, které vzniknou v průběhu pronájmu předmětu. Ručí i za škody vzniklé pronajatým předmětem.

VII. Ochrana dat

 1. Nájemce souhlasí s tím, že jeho osobní data budou uloženy u pronajímatele. Pronajímatel se zavazuje používat osobní data nájemce pouze ve spojení se smluvním ujednáním a nepředávat je třetím osobám. Nakládání s daty je možné pouze na základě zákona o ochraně dat ČR.

IX. Vrácení kauce

 1. V případě, že bude na předmětu nalezena nějaká závada nebo škoda způsobená nájemcem při vrácení, bude vrácení kauce pozdrženo do doby, kdy bude pojistná událost vyřešena pojišťovnou nebo bude známa přesná částka opravy poškozené části předmětu nebo jeho příslušenství. Nájemce musí vždy pronajatý předmět vrátit i v případě jakéhokoliv poškození, v případě nevrácení uhradí cenu pronajatého předmětu v plné výši.

X. Závěrečné ustanovení

 1. Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem výslovně neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo smlouvou o nájmu předmětu se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Jakékoliv změny nebo dodatky těchto Všeobecných obchodních podmínek musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou smluvních stran.
 3. Nájemce stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že byl seznámen s výše uvedeným obsahem Všeobecných obchodních podmínek.

Pro vyřízení objednávky můžete využít formulář, kdy následně upřesníme další podrobnosti.

OBJEDNÁVKA

WHATSAPP

V rámci komunikace nás můžete kdykoliv oslovit i přes aplikaci WhatsApp. Napište zprávu a my se následně ozveme zpět.

+ 420 606 325 244

Sledujte naše stránky na sociální síti Facebook a dejte si je prosím do oblíbených. Děkujeme!

FACEBOOK

Ani díky instagramu vám neuniknou novinky!

INSTAGRAM